ברוכים הבאים לאתר adarim-digital.com (להלן: “האתר”), המופעל על ידי אדרים שיווק דיגיטלי מספר רישום 301288700 (להלן: ” מפעילת האתר”).
האתר מציע מידע אודות שיווק דיגיטלי וכן שירותי שיווק דיגיטלי ממגוון תחומים שמשלבים טכנולוגיה, יצירתיות, אוטומציה שיווקית ועוד.
רובם של שירותי השיווק הדיגיטלי ניתנים ומנוהלים במשרדי החברה בראשון לציון, ישראל.
האתר מציע מוצרים ושירותים שונים לחברות וישויות מגוונות בין היתר גם לחברות B2B ולחברות הזנק (Start-Ups).
האמור בתקנון זה בלשון נקבה, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
אנא קראי את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהירה כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

1. הצהרת המשתמשת וזכות השימוש באתר
המשתמשת מתחייבת לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהירה כי היא יודעת שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או תחליף לייעוץ כלשהו.
גלישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בינך לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
תנאי שימוש אלו יהיו מחייבים ויפעלו לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

2. מסירת פרטים בעת גלישה באתר
בגלישה דרך האתר ייתכן והמשתמשת תמסור פרטים כגון : דואר אלקטרוני, פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה, ארץ וכתובת.
השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתה של המשתמשת ואישורה לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.

3. שעות פעילות ושירות לקוחות
הגלישה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א’ – ה’ : 09:00 – 18:00.
מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מפעילת האתר.

4. קישורים והפניות באתר
ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “קישורים”).
אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
כל התקשרות בין המשתמשת לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותה ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
אנו ממליצים למשתמשת לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמשת או לרכושה כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

5. אחריות
מפעילת האתר אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמשת באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.
האמור לעיל, הינו לרבות כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמשת במישרין או בעקיפין.
המשתמשת תישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצעה המשתמשת בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתה, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המשתמשת פוטרת את מפעילת האתר מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לה ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
מפעילת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמשת ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין מפעילת האתר אחראית לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים / שירותים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המשתמשת.
התמונות הינן להמחשה בלבד.
האתר מוצע לציבור “כמות שהוא” (“As Is”).
הנך משחררת בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

6. הפסקת שימוש ושיפוי
מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותה של כל משתמשת בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא תעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
במידה וחלה הפרה מצד המשתמשת בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמה והפרטים הידועים לה אודותיה בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המשתמשת תשפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמשת כתוצאה מכך שהמשתמשת לא תקיים הוראות תקנון זה ו/או תפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג’ כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמשת מסה לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליה של המשתמשת, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את הגלישה והשימוש באתר באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים / שירותים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמשת בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לה כספה, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלה בקשר עם מקרים כאמור.

7. המחאת זכויות וחובות
מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמשת, ובלבד שזכויות המשתמשת, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
במקרה כנ”ל יועברו פרטי המשתמשת שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמשת מסכימה לכך מראש.

8. שימושים אסורים
המשתמשת מסכימה שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
המשתמשת מסכימה שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
המשתמשת אינה רשאית להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיה או מהתחייבויותיה על פי הסכם זה ביוזמתה, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

9. קניין רוחני וזכויות יוצרים
כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.
המשתמשת מתחייבת שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
המשתמשת מתחייבת שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמשת ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמשת תישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמשת עצמה בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמשת, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

10. ברירת הדין ומקום שיפוט
כל התקשרות עם מפעילת האתר תהיה כפופה לחוקים החלים במדינת ישראל בלבד ועל פיהם בלבד, חוקי מדינות אחרות לא יחולו על הסכם זה, החזרות, ביטולים ושינויים יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד והמשתמשת מוותרת על כל טענה בהקשר זה כלפי מפעילת האתר.
כל מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות האתר, בדרך של משא ומתן ישיר תתברר בתחומי מדינת ישראל בלבד.

11. תנאים נוספים
השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

12. שירות לקוחות ויצירת קשר
אנו מזמינים את המשתמשים לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא”ל –
info@adarim-digital.com.